แกรนด์ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

แกรนด์ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

อีว่าแอร์ (EVA)

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ

วันทีสอง
สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง–  วัดเหวินอู่-เมืองเจี้ยอี้

วันทีสาม
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – บึงสองพี่น้อง – ชิมชาอูหลง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันทีสี่
พายสับปะรด – ศูนย์ germanium – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) – ตลาดปลา – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันทีห้า
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE –Mitsui Outlet Park– สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

07-11 กรกฎาคม 2560

*หยุดอาสาฬหบูชา*

ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคา 26,900-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *